Čo :
Kde :
Cena :
Eur
Čo :
Kde :
Cena :
Eur

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

1/ Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

a/ Údaje pri zadávaní inzerátu
Pri zadávaní inzerátu od vás požadujeme údaje potrebné na jeho zverejnenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám inzerát nevieme zverejniť, ako vaše meno a priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu a samotný predmet inzerátu.

b/ Údaje pri zadávaní rýchlej správy - kontaktovanie predávajúceho
Pri inzeráte v časti rýchly kontakt od vás požadujeme údaje potrebné na odoslanie vašej správy inzerentovi. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nevieme odoslať správu, ako vaše meno a priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu a samotný predmet správy.

2/ Špeciálne ponuky

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o špeciálnych ponukách. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

3/ Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

a/ Poskytovanie našich služieb
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Podmienkami inzercie. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní inzerátu, používame na jeho zverejnenie.

b/ Komunikácia s vami
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním vášho inzerátu a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašim inzerátom, chcete nám nahlásiť napr. chybný inzerát, podovnodný inzerát alebo už neplatný, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašom inzeráte.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail alebo mobilné číslo komerčné informácie o špeciálnych akciácha lebo sponzorovaných kupónoch na TOPovanie alebo zvýraznenie inzerátu, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov alebo SMS viete ľahko odvolať a to formou emailu s predmetom správy „Odhlásenie odberu“ na email podpora@extrabazar.sk alebo priamo zmazaním inzerátu

c/ Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing
Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených inzerátoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú náš inzertný portál, a aby sme ju vedeli sme ho spraviť intuitívnejší a užívateľsky príjemnejší.

4/ Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

a/ Plnenie zmluvy
v prípade vloženie inzerátu ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

b/ Súhlas
najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

c/ Plnenie našich zákonných povinností
pri uchovaní údajov o vás a vašom inzeráte alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

d/ Náš oprávnený záujem
pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

5/ Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

a/ Ak to od nás požadujete
Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme zobrazením inzerátu v príslušnej kategórie výhradne len an našom portály www.extrabazar.sk.

b/ V prípadoch externého spracúvania
Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
* štatistika, marketing, online reklama

Facebook, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
* štatistika, marketing, online reklama, Facebook pixel

6/ Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii Cookies.

7/ Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim inzerátom, kým je platný a zobrazuje sa.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu, mobilné číslo alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

8/ Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame v pridaných inzerátoch, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

a/ zmazanie inzerát

b/ údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

c/ odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

d/ namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

e/ osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak si u nás požiadate o zrušenie užívateľského účtu, pristúpime k vymazaniu údajov

9/ Iné

Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby jeho osobné údaje ním poskytnuté prevádzkovateľovi za účelom poskytovania služieb na portály spracúval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, súhlasí s ich spracúvaním prevádzkovateľom a je si vedomý toho, že kontaktné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené osobám, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi členmi orgánov, zamestnancami alebo audítormi a ďalším osobám, ktoré sú viazané ohľadne im sprístupnených údajov povinnosťou mlčanlivosti. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v zmysle ust. § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov poskytnúť osobné údaje osobám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať osobné údaje užívateľov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v rozsahu nevyhnutnom na plnohodnotné poskytovanie služieb portálu.

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi písomne odvolať. Prevádzkovateľ je v prípade odvolania súhlasu užívateľa na spracúvanie jeho osobných údajov oprávnený okamžite zrušiť jeho účet a odstrániť všetky izeráty užívateľa bez nároku užívateľa na akúkoľvek peňažnú náhradu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri inzerátoch užívateľov tretími stranami.