Čo :
Kde :
Cena :
Eur
Čo :
Kde :
Cena :
Eur

Podmienky používania

Definícia pojmov

Prevádzkovateľ:
e-Trading, s.r.o., so sídlom Jelšová 26, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č.:21920/N
IČO: 43916309, DIČ: 2022614913, IČ DPH: SK2022614913
Portál:
www.extrabazar.sk
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O. BOX 49A, so sídlom Staničná 9, 950 50 Nitra.
Užívateľ:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, zamestnanca alebo inej poverenej osoby využíva služby portálu.
Služby:
Portál poskytuje pridávanie, zverejňovanie a vyhľadávanie ponúk a dopytov tovaru, služieb medzi užívateľmi. Služba je bezplatná, s výnimkou doplnkových služieb na portály, pri ktorých je výslovne uvedená cena.

Základné podmiekny

 • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva prostredníctvom portálu kontakt medzi užívateľmi a nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, úhradu a ani za samotný obchod alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, nepovoliť inzeráty, odstrániť inzeráty ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, platným právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.
 • Využívanie služieb portálu je možné len po súhlase užívateľa s týmito podmienkami.
 • Vložený inzerát na portály bude zverejnený na dobu neurčitú až do momentu jeho vymazania užívateľom alebo na základe žiadosti o výmaz užívateľom.
 • Užívateľ dáva súhlas so zasielaním emailov do schránky, ktorú uviedol pri inzeráte. Pôvodca emailov je prevádzkovateľ a môžu mať informačný alebo reklamný charakter spojený so službami portálu. Užívateľ má právo nesúhlasiť so zasielaním emailov čo je povinný oznámiť písomnou formou prevádzkovateľovi.
 • Užívateľ berie na vedomie, že za jeho inzeráty, vrátane fotografií, videí a textov, ktoré sú ich súčasťou a sú uverejnené na portáli, mu nevzniká nárok na žiadnu autorskú odmenu.

Ochrana osobných údajov

 • Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, aby jeho osobné údaje ním poskytnuté prevádzkovateľovi za účelom poskytovania služieb na portály spracúval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať o užívateľovi nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu ktoré užívateľ zadal pri vkladaní inzerátu.
 • Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, súhlasí s ich spracúvaním prevádzkovateľom a je si vedomý toho, že kontaktné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené osobám, ktoré sú vo vzťahu k prevádzkovateľovi členmi orgánov, zamestnancami alebo audítormi a ďalším osobám, ktoré sú viazané ohľadne im sprístupnených údajov povinnosťou mlčanlivosti. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v zmysle ust. § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov poskytnúť osobné údaje osobám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať osobné údaje užívateľov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v rozsahu nevyhnutnom na plnohodnotné poskytovanie služieb portálu.
 • Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov udelený prevádzkovateľovi písomne odvolať. Prevádzkovateľ je v prípade odvolania súhlasu užívateľa na spracúvanie jeho osobných údajov oprávnený okamžite zrušiť jeho účet a odstrániť všetky izeráty užívateľa bez nároku užívateľa na akúkoľvek peňažnú náhradu.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri inzerátoch užívateľov tretími stranami.

Zodpovednosť za škodu

 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Užívateľ si je vedomý, že využíva služby portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu, ani za spôsob akým služby portálu využívajú.
 • Prevádzkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb portálu, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb portálu na akúkoľvek dobu, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať, mazať inzeráty pridané zadarmo bez udania dôvodu okrem platenej inzercie.

Práva a povinnosti užívateľa

 • Užívateľ sa zaväzuje uvádzať na portáli a v inzerátoch pravdivé a aktuálne údaje a berie na vedomie, že akákoľvek informácia, o ktorej pravdivosti alebo aktuálnosti má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti, môže byť z portálu prevádzkovateľom bez predchádzajúceho upozornenia odstránená.
 • Užívateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb portálu sa bude správať v súlade so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou, dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Užívateľ berie na vedomie, že je plne zodpovedný za obsah údajov,textov, fotiek ktoré uvedie na portáli a prípadných diskusných príspevkov.
 • Zároveň berie na vedomie, že na portáli je prísne zakázané:
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, sexuálnej orientácie, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou a etikou;
  • publikovať urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, obrázky, ilustrácie, texty alebo výrazy;
  • erotické inzeráty, spoločníčky, eskort, erotické služby, eroticky zamerané pracovné ponuky;
  • narúšať, resp. brániť v diskusii na portáli ostatným užívateľom;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu, politické hnutie alebo jej predstaviteľov;
  • poskytovať reklamu akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám, webové adresy, logá;
  • rýchle a bezprácne zárobky;
  • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky
  • Uverejňovať inzeráty obsahujúce informácie o osobných údajoch tretej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu, obrázky podliehajúce autorkým právam alebo iným licenciám;
  • práca s vyžadovaným poplatkom vopred;
  • audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou;
  • chudnutie;
  • multilevel systémy a pod.;
  • inzeráty smerujúce k porušovaniu autorských práv;
  • propagácia a predaj liekov, cigariet, tabaku, e-cigariet, alkoholu a drôg;
  • inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku, Českom jazyku, nesprávna Slovenčina (zlé preklady do jazyka, automatické vkladanie textu a pod...);
  • nadmerné množstvo tovaru;
  • uverejňovať duplicitné inzeráty, alebo mať snahu uverejňovať viac podobných inzerátov jedným užívateľom na jeden a ten istý tovar, alebo mazať a pridávať tie isté alebo podobné inzeráty za účelom zvýhodnenej pozície ;
  • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 • Užívateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z jeho povinností alebo niektorého zo zákazov uvedených vyššie je prevádzkovateľ oprávnený okamžite zmazať na portáli jeho inzeráty bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu a prevádzkovateľ nieje povinný informovať užívateľa o zmazaní inzerátu.
 • Užívateľ sa zaväzuje používať za účelom vkladania inzerátov len diela (t. j. fotografie, obrázky, videá, texty a pod.), ktorých je autorom, resp. na použitie ktorých mu autor udelil súhlas. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody, ktoré autorovi vznikli porušením záväzku podľa tohto odseku tohto článku podmienok a na základe žiadosti autora je prevádzkovateľ oprávnený tieto diela z portálu odstrániť. Pred odstránením diela z portálu poskytne prevádzkovateľ užívateľovi lehotu 30 dní na vyžiadanie si súhlasu autora s používaním diela, resp. na odstránenie diela z inzerátu alebo je výmaz. V prípade, ak užívateľ v stanovenej lehote vzniknutý protiprávny stav neodstráni, prevádzkovateľ vymaže neoprávnene používané dielo z portálu.
 • Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ďalšie povinnosti, ktoré upravujú tieto podmiekny pre konkrétny typ služby poskytovanej prevádzkovateľom.

Doplnkové služby a cenník

 • Doplnkové služby niesu podmienkou využívania služieb portálu. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už zvýraznený, alebo opačne služby topovania aj zvýraznenia budú prebiehať súčasne.
 • Na portály je možné využívať spoplatnené doplnkové služby :
  • TOPOVANIE inzerátu
   Topovanie inzerátu znamená, že inzerát má výhodnejšie pozície v príslušnej kategórii a vo výsledkoch vyhľadávania oproti netopovaným a zvýrazneným inzerátom. Poradie topovaného inzerátu je závyslé od dátumu a času začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania.

   Topovanie inzerátu je možné aktivovať zaslaním SMS správy na čislo 8866 v tvare EXTOP ID inzerátu. Každé úspešné topovanie posúva inzerát na zvýhodnené pozície na obdobie 7 dní.

   Obdobie topovania inzerátu je začiatok aktuálneho topovania čo je dátumu a čas aktivácie topovania. Za aktiváciu topovania sa považuje aj viacnásobné topovanie. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie.

   Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta. Viacnásobné topovanie nieje obmedzené počtom SMS správ.

   Po odoslaní správnej SMS správy bude užívateľovi doručená spätná SMS s informáciou o aktivovaní služby. Dátum a čas aktivácie služby je presne počítaný na úrovni : dátum - hodina - minúta.

   V prípade, že vo vybranej kategórii portálu bude inzerát ako jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné netopované alebo zvýraznené inzeráty ho počas platnosti topovania nepredbehnú.

   Pokiaľ topovaných inzerátov bude v kategórii viac, ich poradie bude určené podľa dátumu a času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

   Cena topovania: 1x (jedna) spätná SMS 1.40€ s DPH
   V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými službami.
  • ZVÝRAZNENIE inzerátu
   Zvýraznenie inzerátu znamená, že inzerát je graficky odlíšený od ostatných bežných inzerátov formou podfarbenia inou farbou. Dátum a čas zvýrazneného inzerátu počas celého obdobia zvýraznenia sa nemení.

   Zvýraznenie inzerátu je možné aktivovať zaslaním SMS správy na čislo 8866 v tvare EXZVY ID inzerátu. Každé úspešné zvýraznenie graficky odlíši inzerát na obdobie 7 dní. Po odoslaní správnej SMS správy bude užívateľovi doručená spätná SMS o aktivovaní služby.

   Obdobie zvýraznenia inzerátu je začiatok aktuálneho zvýraznenia čo je dátumu a čas aktivácie zvýraznenia. Za aktiváciu zvýraznenia sa považuje aj viacnásobné zvýraznenia. Koniec aktuálneho zvýraznenia je 7 dní od dátumu aktivácie.

   Ak bude inzerát v čase aktivácie zvýraznenia už zvýraznený (viacnásobné zvýraznenia), počet dní zvýraznenia sa spočíta. Viacnásobné zvýraznenia nieje obmedzené počtom SMS správ.

   Dátum a čas aktivácie služby je presne počítaný na úrovni : dátum - hodina - minúta.

   Cena zvýraznenia: 1x (jedna) spätná SMS 0.90€ s DPH
   V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými službami.
  • SPONZOROVANÉ kupóny
   Sponzorované kupóny sú kódy pre Topovanie alebo Zvýrazňovanie nových alebo existujúcich inzerátov. Kupón je možné pridávať vo formuláry určenom na pridanie alebo upravenie inzerátu. Hodnota kupónov je hradená sponzorom. Sponzorované kupóny sú limitované počtom a zároveň dátumom platnosti. Nieje možné si uplatniť nárok na uplatnenie kupónu v prípade že:
   - v čase jeho platnosti príde ku skoršiemu minutiu - uplatnenie všetkých vydaných kupónov.
   - uplynie čas platnosti vydaného kupónu
   V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými službami.
  • Pri odosielaní emailov zo sponzorovanými kupónmi vychádzame s vášho posledného rozhodnutia v posledne pridanom inzeráte. Pri pridávaní alebo editovaní inzerátu máte možnosť nesúhlasit / súhlasiť s príjmaním reklamných emailov obsahujúcich sponzorovaný kupón.
  • Obsahom každého emailo sponzorovaného kupónu máte možnosť sa odhlásiť z ich odberu až do momentu kedy si nebudete pridávať alebo upravovať inzerát a nerozhodnete sa súhlasiť s posielaním. V tak prípade budete znovu prihlásený na odber sponzorovaných kupónov.
 • V prípade, že inzerát už bude v čase aktivácie topovania už zvýraznený, alebo v čase zvýraznenia už topovaný služby budú prebiehať súčasne.

Reklamácie

 • Reklamácie týkajúce sa informácií uverejnených na portály, v inzerátoch je užívateľ oprávnený zasielať prevádzkovateľovi na jeho emailovú adresu, alebo písomne na adresu sidla prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyjadriť sa k opodstatnenosti reklamácie v lehote 30 kalendárnych dní. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie sa prevádzkovateľ zaväzuje vykonať bezodkladnú nápravu vzniknutého stavu, a to najneskôr do 5 pracovných dní od uznania reklamácie.
 • Uznaním reklamácie týkajúcej sa informácií uverejnených na portály, v inzerátoch nevznikajú užívateľovi žiadne nároky zo zodpovednosti za vady alebo za škodu, ako ani žiadne iné peňažné alebo nepeňažné nároky s výnimkou nároku na opravu nesprávnych informácií.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na portály. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať, pričom zverejnením nového znenia podmienok na portály platnosť a účinnosť naposledy zverejnených podmienok zaniká.
 • Ak niektoré ustanovenia podmienky nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu podmienok.